h
London Office
Quick Contact
Image Alt

Rodo

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o plikach cookies

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką adw. Dr Anna Szermach – jako administratora Państwa danych (dane kontaktowe: pl. Solny 5/1, 50-060 Wrocław, e-mail: kancelaria@legalszermach.com; nr tel.: +48 789 320 693).

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na Państwa prawa dotyczące danych osobowych: o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (pl. Solny 5/1, 50-060 Wrocław) lub drogą e-mailową na adres: kancelaria@legalszermach.com

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), poniżej przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką adw. Dr Anna Szermach (m.in. w związku ze świadczeniem doradztwa prawnego lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.legalszermach.com/, dalej zwanej również: „Serwisem”) oraz informacje na temat plików cookies.

 

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: Kancelaria Adwokacka adw. Dr Anna Szermach z siedzibą we Wrocławiu (50 – 060) przy placu Solnym 5/1, o numerze NIP: 894-257-57-56, REGON 020793976, adres e-mail: kancelaria@legalszermach.com; nr tel.:+48 789 320 693, dalej zwana: „Kancelarią”.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Państwa dane?

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.

1) Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Kancelarii – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z Serwisu. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o profilu, działalności i osiągnięciach Kancelarii, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Kancelarii, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Serwisu.

Posiadanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać z Serwisu. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Kancelarii.

2) Jeżeli Kancelaria pozyskała Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (np. na Państwa rzecz, na rzecz spółek/firm, w których są Państwo zatrudnieni, lub też na rzecz uczestników spraw, w których biorą Państwo udział) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, w zależności od tego, do jakiej sprawy Kancelaria została powołana (może być to np. reprezentacja przed sądem, przygotowanie umowy lub opinii prawnej itd.).

W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

  1. a) art. 6 ust. 1 pkt bRODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest udzielone nam przez Państwa lub inną osobę zlecenie świadczenia pomocy prawnej;
  2. b) art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  3. c) art. 6 ust. 1 pkt ci art. 9 ust. 2 pkt gRODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy proceduralne, które wskazują konkretny zakres danych osobowych, jaki powinien zostać podany w związku z konkretnymi czynnościami procesowymi, np. wniesieniem pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku itd.;
  4. d) art. 6 ust. 1 pkt eRODO oraz art. 9 ust. 2 pkt gRODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a do takich okoliczności należy niewątpliwie udzielanie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata lub radcy prawnego.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych świadczenie przez Kancelarię usług prawnych może okazać się niemożliwe.

3) Jeżeli Kancelaria pozyskała Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową (np. o pracę lub cywilnoprawną) – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych określonych będzie również realizacja obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii jako administratorze Państwa danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), np. w związku z koniecznością dokonywać rozliczeń podatkowych, ZUS itd.

W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych zawarcie lub wykonywanie umowy może okazać się niemożliwe.

W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 9 ust. 2 pkt b RODO). W takim przypadku wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności i niestety, nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Kancelarią.

Jednocześnie jednak zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Kancelarią firmom informatycznym.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwis w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Serwisem – czyli Kancelaria.

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.

 

Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

 

Kancelaria nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.

 

Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?

o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.

 

Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (plac Solny 5/1, 50-060 Wrocław) lub drogą e-mailową na adres: kancelaria@legalszermach.com.