h
London Office
Quick Contact

Godziny otwarcia /  Pon – Pt 9.00 – 17.00

Zapraszamy do kontaktu  +48 71 306 51 51

Image Alt

Portfolio

Aleksander Kappes

prof. UŁ dr hab. ALEKSANDER KAPPES

Partner, Adwokat

Kierownik Zakładu Prawa Handlowego UŁ, Wykładowca

Profesor dr hab. Aleksander Kappes ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1990 r., a następnie objął stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ. W tym samym roku rozpoczął aplikację sądową a następnie adwokacką.

W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Temat rozprawy doktorskiej to „Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej w prawie polskim”,  za którą otrzymał Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Jeszcze w tym samym roku objął stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ.

W 2010 r., po habilitacji (monografia pt. „Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, Warszawa 2009), objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2011 – 2015 był członkiem Zespołu Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP. Recenzent w wielu postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.

Profesor dr hab. Aleksander Kappes jest autorem ok. 80-ciu publikacji naukowych, w tym pięciu monografii z zakresu prawa spółek. Współautor Systemu Prawa Handlowego, t. 9 i 16A oraz Systemu Prawa Handlowego, t. 2A. Były członek rad nadzorczych w 8 spółkach Skarbu Państwa, komunalnych i prywatnych.

Czas wolny poświęca swoim pasjom, tj. literaturze XX w. oraz grze w tenisa.

 

Główne obszary specjalizacji:

 • Uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek, w szczególności zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółek, zarówno wspólników jak i członków zarządu spółek
 • Odszkodowanie od członków organów spółki
 • Rozwiązanie spółki
 • Wykluczenie wspólnika
 • Spłata udziału kapitałowego
 • Problematyka akcji
 • Przymusowy wykup/odkup akcji
 • Sporządzanie porozumień wspólników/umowy inwestycyjne
 • Łączenie, podział i przekształcenia spółek
 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Negocjacje w sporach korporacyjnych
 • Sporządzanie opinii prawnych w wyżej wymienionych sprawach i innych z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego i handlowego

 

Pełnione funkcje/Członkostwo (wybór):

 • Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych; obecnie –członek  Rady Nadzorczej Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan.
 • Członek Rady Fundacji Akademickie Centrum Analiz Prawno-Biznesowych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza
 • Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego.
 • Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 2004, 2007, 2008, 2010, 2013, 2016 i 2021.
 • Członek Rady Fundacji na rzecz odnowienia Willi Richtera w Łodzi.

 

Języki:

 • niemiecki
 • angielski

 

Przykładowe publikacje:

 • Umowy powiernicze w: System Prawa Prywatnego, t. 9 Umowy nienazwane (praca zbiorowa, red. W. J. Katner), Warszawa 2010, IV wyd. 2023
 • Spółka komandytowa w: System Prawa Prywatnego, t. 16B Spółki osobowe (praca zbiorowa, red. M. Romanowski), Warszawa 2023
 • Pojęcie powiernictwa w prawie polskim w: Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin prof. dra hab. Józefa Okolskiego, (praca zbiorowa, red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010
 • Uwagi o rozliczeniach z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 7
 • Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 10
 • Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały? – krytycznie o uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), Przegląd Prawa Handlowego 2014 nr 9
 • Charakter prawny akcji jako papieru wartościowego, Przegląd Prawa Handlowego 2016 nr 9
 • Trudności w realizacji przymusowego odkupu akcji związane z przesłanką podmiotową tego uprawnienia, w: (praca zbiorowa, red. J. Frąckowiak), Kodeks spółek handlowych po 15 latach, Warszawa 2018,
 • Nieważność niektórych postanowień umowy/statutu spółki handlowej, w: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi (red. M. Leśniak), Wrocław 2018,
 • Odpowiedzialność za długi zaciągane przez niewypłacalną spółkę z o.o. – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 1.12.2017 r., III CZP 65/17, Glosa 2019 nr 1.
 • Interes spółki a interes wspólników/akcjonariuszy w: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce (red. P. Pinior i in.), Warszawa 2019.
 • Ochrona wspólników mniejszościowych w spółkach kapitałowych. Rzeczywista czy pozorna? w: (red. M. Michalski) Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie, Warszawa 2020
 • Glosa do uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23.01.2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20, Palestra 2020, nr 5 (współautor. J. Skrzydło)
 • Cena emisyjna akcji jako instrument pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych przy zamkniętej subskrypcji akcji w spółce niepublicznej w: 100 lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Warszawa 2020
 • Rzekoma ochrona wspólników mniejszościowych w prawie holdingowym, Przegląd Prawa Handlowego 2022, nr 8.
 • Rzekoma ochrona wierzycieli spółki zależnej w prawie holdingowym. Czas na odpowiedzialność przebijającą? Przegląd Prawa Handlowego 2022, nr 10.
 • Długo oczekiwane dobrodziejstwo czy legislacyjny bubel? Kilka uwag o fundacji rodzinnej, Przegląd Prawa Handlowego 2023, nr 12.